บริษัทมีกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น.)
โปรดอ่านมาตรการและข้อปฏิบัติการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

 
ourbusiness financial highlight annual report SET disclosure ourbusiness financial highlight annual report SET disclosure