[แบบเสนอวาระกาประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและส่งคำถามล่วงหน้า]

 
 ourbusiness financial highlight annual report SET disclosure ourbusiness financial highlight annual report SET disclosure